in-1

انتقال حجم به سرویس جدید – صبانت

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست های مشترکین عزیز، صبانت طی‏ سال های اخیر اقدام به انتقال حجم سرویس قبلی به دوره جدید نموده است. از آنجایی که جلب رضایت مشتریان بزرگترین هدف صبانت است ، اولین سرویس دهنده اینترنتی کشور بوده ایم که در سال ‏های متمادی اقدام به انتقال حجم‏ های اضافی[…]